مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OF

Over Flux

اضافه فوران ، تجاوز فوران مغناطیسی در هسته که معمولاَ باعث اشباع هسته و داغ شدن آن می شود. همچنین در برخی تجهیزات الکتربکی حفاظتی نیز به همین نام به منظور جلوگیری از این عیب پیش بینی می شود.
OF
ارسال نظر

ارسال نظر