مخفف کلمه OF


( Over Flux ) اضافه فوران ، تجاوز فوران مغناطیسی در هسته که معمولاَ باعث اشباع هسته و داغ شدن آن می شود. همچنین در برخی تجهیزات الکتربکی حفاظتی نیز به همین نام به منظور جلوگیری از این عیب پیش بینی می شود.
OF

بازگشت به صفحه قبل