مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAL

Sterility Assurance Level

سطح اطمینان در سترون‌سازی یا به اختصار SAL در میکروبیولوژی برای توصیف احتمال غیراستریل ماندن یک واحد(اعم از وسیله٬ قطعه و یا ماده) پس از فرآیند سترون‌سازی و استریلیزاسیون است. تولید کنندگان تجهیزات پزشکی طراحی فرآیندهای استریلیزاسیون را برای سطوح بسیار پایین(یک در یک میلیون) غیراستریل ماندن تعریف کرده و استانداردسازی می‌کنند. بعبارت دیگر در تعریف این ضریب٬ بطور فرضی طوری برنامه‌ریزی می‌شود که طبق آن باید از هر یک‌میلیون ذره تحت فرآیند استریلیزاسیون٬ تنها یک ذره غیر استریل باقی بماند.

توجه به این نکته ضروری است که در میکروبیولوژی غیر ممکن است ثابت شود که همه میکروارگانیزم‌ها نابود شده‌اند زیرا اولاً ممکن است غیر قابل کشف بودنشان تنها به دلیل این باشد که لحظه آزمون در محیط مناسب فعالیت نباشند و دوماً ممکن است شامل میکروارگانیزم‌های کشف نشده باشند، بنابراین در این شرایط از ضریب احتمالی SAL (یا احتمال غیراستریل ماندن یک ذره) استفاده می شود.
SAL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود