مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESP

Electronic Stability Program

برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد پایداری مناسب در پیچ های تند و لغزنده)
ESP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود