مخفف کلمه ESP


( Electronic Stability Program ) برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد پایداری مناسب در پیچ های تند و لغزنده)
ESP

بازگشت به صفحه قبل