مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMM

Business Motivation Model

BMM یک فرامدل است که فرهنگ لغاتی برای مدیریت سازمان (Corporate Governance) و برنامه ریزی راهبردی(Strategic Planning) دارد و به طور ویژه برای فعالیتهای مدیریت و نظارت، رعایت مقررات، برنامه ریزی راهبردی و تغییرشکل کسب وکار (Business Transformaton) کاربرد دارد.
BMM
ارسال نظر

ارسال نظر