مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف عتف

علوم ، تحقیقات و فناوری

اشاره به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
عتف
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود