مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRIPLA

Iranian Association of the Intellectual Property Law

جمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پيرو موافقت ش 2718/3 مورخ 87/4/9 کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 89/8/12 تحت شماره 26450 و شناسه ملی 10320391041 در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.
اهداف تأسيس انجمن:
انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالكيت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است.
IRIPLA
ارسال نظر

ارسال نظر