مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language

SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و بصری برهم کنشی است . SMIL در موبایل برای پیام های MMS بکار می رود که صوت و تصویر در جریان را با تصاویر ، متن یا هر نوع رابط دیگر ترکیب می کنند . یک نمایش SMIL شامل اسلاید های چندگانه است که به ترتیب اجرا می شوند.
SMIL
ارسال نظر

ارسال نظر