مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNMT

Phenylethanolamine N-MethylTransferase

فنیل‌اتانول‌آمین ان-متیل‌ترانسفراز به طور مخفف (PNMT) یک آنزیم است که به طور طبیعی در مغز غده فوق کلیوی یافت می‌شود. این آنزیم نوراپی‌نفرین را به اپی‌نفرین تبدیل می‌کند.
PNMT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود