مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASD

Atrial Septal Defect

ASD وجود حفره در دیواره بین دهلیزی یا همان حفره‌های بالای قلب نقص دیواره دهلیزی نامیده می‌شود.
ASD
ارسال نظر

ارسال نظر