مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSD

Ventricular Septal Defect

VSD وجود حفره در دیواره بین بطنی یا همان حفره‌های پایینی قلب نقص دیواره بطنی نامیده می‌شود.

VSD
ارسال نظر

ارسال نظر