مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFW

Estimated Fetal Weight

EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در سونوگرافی هست و همانطور که از نامش پیداست، اندازه وزن جنین را مشخص خواهد کرد.
EFW
ارسال نظر

ارسال نظر