مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFT

Multiprogramming with a Fixed number of Tasks

MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از کارها است.
این کارها خود برنامه هستند. بعضی مواقع آن‌را (البته به شوخی) Multiprogramming with a Finite Amount of Trouble گویند.
MFT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود