مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVT

Multiprogramming with a Variable number of Tasks

چند برنامه‌نویسی با تعداد متغّیری از کارها. کارهائی که برنامه هستند.
MVT
ارسال نظر

ارسال نظر