مخفف کلمه MFT


( Multiprogramming with a Fixed number of Tasks ) MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از کارها است.
این کارها خود برنامه هستند. بعضی مواقع آن‌را (البته به شوخی) Multiprogramming with a Finite Amount of Trouble گویند.
MFT

بازگشت به صفحه قبل