مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TIFF

Tagged Image File Format

فرمت TIFF مخفف عبارت tagged-image file format میباشد. این فرمت در هر دو سیستم windows و mac قابل استفاده است. فرمت TIFF از تصاویری با حالتهای رنگی CMYK، RGB، grayscale در حالی که کانال های alpha را نیز دارا باشند پشتیبانی کرده و از تصاویری با حالت رنگ های lab color، indexed color و bitmap در حالیکه فاقد کانال های alpha هستند پشتیبانی می کند.
TIFF
ارسال نظر

ارسال نظر