مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NDP

neighbor discovery protocol

در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو میتوان همسایه ها را پیدا کرد با یک پروتکل به نام ان در پی
NDP
ارسال نظر

ارسال نظر