مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KJ

Kilo Joule

واحد کیلو ژول ( ۱۰۰۰ ژول )
KJ
ارسال نظر

ارسال نظر