مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KCAL

Kilo Calories

واحد کیلو کالری ( ۱۰۰۰ کالری‌ )
KCAL
ارسال نظر

ارسال نظر