مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
LIPS

مخفف عبارت LIPS

Logical Interences Per Second
واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیوترهای...