مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFE

Mean False Error

خطای میانگین اشتباهات
MFE
ارسال نظر

ارسال نظر