لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PFS

Pre Feasibility Study

ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام کار یا پروژه
در مدیریت پروژه در مرحله فاز صفر مدیریت پروژه صورت میگیرد ابتدا مرحله RFP است و سپس مرحله PFS
PFS