مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GHRH

Growth hormone releasing hormone

ارسال نظر
هورمون آزاد کننده هورمون رشدGHRH

ارسال نظر