مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GH

Growth Hormone

هورمون رشد (GH) هورمونی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی پروتئینی دارد.
GH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود