مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GHRF

Growth-hormone-releasing hormone

هورمون آزاد کننده هورمون رشد
GHRF
ارسال نظر

ارسال نظر