مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SNR

Singal to Noise Ratio

نسبت سیگنال به نویز (SNR - Singal to Noise ratio) بیانگر میزان توان سیگنال اصلی به توان نویز است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، کیفیت بهتر خواهد بود.
SNR
ارسال نظر

ارسال نظر