مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FUP

Fair User Policy

سیاست مصرف منصفانه FUP: این سیاست فنی می‌تواند کیفیت و ثبات سرویس اینترنت را تضمین کند. درمجموع، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت ضوابط سیاست مصرف منصفانه را بر اساس میزان عرف و رایج استفاده در میان کاربران و نیازِ واقعی آنان تعیین می‌کنند. به همین دلیل، اطلاع دقیق کاربران از ضوابط FUP در این سرویس‌ها ضرورت دوچندان پیدا می‌کند و هر سرویس‌دهنده موظف است شرایط مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را به روشن‌ترین شکل ممکن به اطلاع کاربران برساند. در این حالت اگر در هر یک از سرویس‌های موردنظر، حجم مصرفی مشترک از مصرف منصفانه ماهانه‌ی تعیین‌شده عبور کند، سرعت کاربر تا حداقل سرعت 128Kbps کاهش می‌یابد، یا مشترک برای حفظ سرعت کنونی خود می‌تواند نسبت به خرید بسته‌های ترافیک اضافه اقدام کند.
FUP
ارسال نظر

ارسال نظر