مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TPS

Throttle Position Sensor

پتانسیومتر دریچه گاز یک مقاومت متغییر است که میزان باز شدن دریچه گاز را نشان می دهد.
TPS
ارسال نظر

ارسال نظر