مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

دستگاهی که دادهٔ موازی را به دادهٔ سری تبدیل می‌کند. این عمل به‌منظور انتقال داده از درون یک رابط سری صورت می‌گیرد. عکس این عمل نیز صادق است.
UART
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود