مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LRG

Low Resistance Grounding

زمین با مقاومت کم. در برخی مواقع ، برای زمین کردن برخی تجهیزات از مقاومت با مقدار کم استفاده می شود.
LRG
ارسال نظر

ارسال نظر