مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUV

مخفف عبارت TUV

Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) سازمانی...
DRM

مخفف عبارت DRM

Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
APM

مخفف عبارت APM

Advanced Power Management
رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط...
AAM

مخفف عبارت AAM

Air to Air Missile
موشک هوا به هوا، موشک هایی که هواپیماها...