مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAM

Air to Air Missile

موشک هوا به هوا، موشک هایی که هواپیماها برای درگیری های هوایی حمل می کنند.
AAM
ارسال نظر

ارسال نظر