مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OCD

مخفف عبارت OCD

Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک اختلال...