مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
FCC

مخفف عبارت FCC

Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...