مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCC

Fluid catalytic cracking

کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از مهمترین واحدها و فرآیندهای تبدیل کاتالیستی در جهان محسوب می‌شودکه مواد سنگین و کم ارزش نفتی را به مواد سبکتر و با ارزش تر تبدیل می‌کند. امروزه به دلیل افزایش مصرف سوخت در جهان و نیاز به تبدیل مواد سنگین به مواد سوختی سبک نیاز به این فرآیند بیش از پیش احساس می‌شود.
FCC
ارسال نظر

ارسال نظر