مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LTE

مخفف عبارت LTE

Long Term Evolution
پروژه مشارکتی نسل سوم شبکه تلفن همراه...
NAT

مخفف عبارت NAT

Network Address Translation
تکنیکی برای استفاده ی چندین کاربر، از...
PWUT

مخفف عبارت PWUT

Power and Water University of Technology
دانشگاه صنعت آب و برق∗ - شهید عباسپور...
XPS

مخفف عبارت XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)...
PERT

مخفف عبارت PERT

Program Evaluation and Review Technique
فن ارزیابی و بررسی برنامه. یک روش...
CT

مخفف عبارت CT

Current Transformer
ترانسفورماتور جریان که اصطلاحا با نام...
PDA

مخفف عبارت PDA

Personal Digital Assistant
دستیار دیجیتالی شخصی (PDA) یک دستگاه...