مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EIRP

مخفف عبارت EIRP

Effective Isotropic Radiated Power
قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از سطح...
MRP

مخفف عبارت MRP

Material Requirements Planning
برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) روشی...
CHP

مخفف عبارت CHP

Combined Heat and Power
نیروگاه برق (که با نام‌های کارخانه برق،...