مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTA-ABS

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption

آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت (FTA-ABS) آزمایشی است که برای تشخیص بیماری سیفلیس انجام می‌گیرد. این آزمایشی نوعی آزمایش ترپونمال است و تأیید بیماری در زمانی که آزمایش غیر ترپونمال (مانند ریاگین سریع پلاسما) انجام می‌گیرد، استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آزمایش لختگی ذرات پلادیوم تریپونمال به عنوان تأیید استفاده نمود.
FTA-ABS
ارسال نظر

ارسال نظر