مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIM

مخفف عبارت MIM

Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...