مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAC

Visa Application Center

بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها مثلاً جمع‌آوری مدارک مربوط به صدور روادید را مراکز VAC انجام می‌دهند.
بطور مثال ایرانیان متقاضی ویزای کانادا در ترکیه باید مدارک خود را به دفاتر این شرکت در ترکیه تحویل دهند.
VAC
ارسال نظر

ارسال نظر