مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FSM

مخفف عبارت FSM

Federated States of Micronesia
ایالات فدرال میکرونزی کشوری است در...
RDFRS

مخفف عبارت RDFRS

Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه...
SLA

مخفف عبارت SLA

Service Level Agreement
منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا...
CIF

مخفف عبارت CIF

Cost Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص...