مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LTD

Last Trading Day

کلمه اختصاری LTD به معنی آخرین روز معامله است. پس از این روز، قرارداد خاص تجاری متوقف خواهد شد.
LTD
ارسال نظر

ارسال نظر