مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLA

Service Level Agreement

منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا Service Level Agreement است كه قرارداد تضمين و تامين ميزاني معين از كيفيت سرويس از سوي شركت سرويس دهنده براي شركت سرويس گيرنده يا كاربر است كه در ايران هم باتوجه حضور بخش خصوصي در عرصه‌ي ارايه خدمات مخابراتي و اينترنتي اجرايي شدن قرارداد سطح خدمات مخابرات (SLA) ضروري به نظر مي‌رسد.
SLA
ارسال نظر

ارسال نظر