مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAP

Pulmonary Artery Pressure

PAP فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد.
PAP
ارسال نظر

ارسال نظر