مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LOC

Limiting Oxygen Concentration

محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت محدود اکسیژن که همچنین با عنوان حداقل غلظت اکسیژن (moc) شناخته شده است.

محدود کردن غلظت اکسیژن مستقل از غلظت سوخت به شرایطی گفته‌می‌شود که پایین‌تر ازآن اشتعال ممکن نباشد. این مورد در واحد درصد حجم اکسیژن نمایان است. حداقل غلظت اکسیژن با توجه با فشار و درجه حرارت متفاوت است و همچنین به نوع گاز خنثی (غیرقابل اشتعال) وابسته است محدود کردن غلظت اکسیژن برای گازهای انتخابی و دو گاز خنثی
LOC
ارسال نظر

ارسال نظر