مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NHMFL

مخفف عبارت NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک...
LBL

مخفف عبارت LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL...
NSCL

مخفف عبارت NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
ANL

مخفف عبارت ANL

Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL) یک...
INL

مخفف عبارت INL

Idaho National Laboratory
آزمایشگاه ملی آیداهو مشهور به (INL) یک...
DOC

مخفف عبارت DOC

Department Of Commerce
وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا...
DPA

مخفف عبارت DPA

Deutsche Presse-Agentur
خبرگزاری آلمان بزرگترین خبرگزاری جمهوری...
NEA

مخفف عبارت NEA

National Endowment for the Arts
پشتوانه ملی هنرهای آمریکا نام یک سازمان...