مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory

آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور به (NSCL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت میشیگان آمریکا است.

بانی این آزمایشگاه بنیاد ملی علوم آمریکا و دانشگاه ایالتی میشیگان هستند.
NSCL
ارسال نظر

ارسال نظر