مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANL

Argonne National Laboratory

آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت ایلینوی آمریکا است.

چشمه فوتون پیشرفته قسمتی از این آزمایشگاه است.
ANL
ارسال نظر

ارسال نظر