مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INL

Idaho National Laboratory

آزمایشگاه ملی آیداهو مشهور به (INL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت آیداهو آمریکا است.
INL
ارسال نظر

ارسال نظر